ISSN:1969-1552

La Revista d' Arxius naix l'any 2002 dins de les activitats exercides per l'Associació d' Arxivers Valencians. És una publicació dedicada a l'arxivística i la seua periodicitat és anual. L'objectiu de la Revista d' Arxius, ha sigut i continua sent el d'arreplegar en cada un dels números publicats, articles sobre temes monogràfics, intentant oferir al professional de l'arxivística i a tots els possibles interessats, un conjunt d'opinions, coneixements, experiències o perspectives sobre una mateixa matèria o assumpte.

Coordinació de la revista:
Irene Manclús Cuñat

Membres del Consell de Redacció:
Elena Sánchez Almela
Susana Llorens Ortuño
Mª José Carbonell Boria

Julia Rodriguez Barredo
Joaquim Llansó Sanjuan
Agustín Torreblanca López
Jose Maria Jardim

Normes per a la presentació d'articles >

SUBSCRIPCIONS I ENCOMANDES

Distribució gratuita per als socis/es

Mitjançant subscripció
Formulari de subscripció en document word
Formulari electrònic

Per compra

Espanya i Europa: 25 euros amb IVA i despeses de correus inclosos.
Amèrica i resta del Món: 40 euros amb despeses de correus inclosos.
Encomandes: secretaria@arxiversvalencians.org
Número doble: 30 euros a Espanya; 50 euros a Amèrica

 

 

2012-2013. DOCUMENTACIÓ DIGITAL I MEMÒRIA HISTÒRICA: CAÇANT FANTASMES?
2011. INTEROPERABILITAT
2010. L'E-ARXIVÍSTICA EN L'E-ADMINISTRACIÓ
2009. METADADES I PROCESSOS
2008. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
2007. ARXIUS D'IMATGES
2005-2006. REPÚBLICA I GUERRA CIVIL. TEMES DE REFLEXIÓ
2004. LA VALORACIÓ I SELECCIÓ DOCUMENTAL
2003. EL DOCUMENT ELECTRÒNIC
2002. INFORMACIÓ I ARXIU A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA